Copyright

Všetky informácie a fotografie publikované na internetovej stránke trendy-mama.sk prevádzkovanou spoločnosti Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská Republika sú chránené slovenským autorským zákonom.

Výrobky, ktoré sú na webovej stránke www.trendy-mama.sk uvedené, informácie o nich a ich prezentácia môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Žiadna časť internetovej stránky www.trendy-mama.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Informácie na stránke www.trendy-mama.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ Trendy-mama.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ Trendy-mama.sk nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Prevádzkovateľ Trendy-mama.sk neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na stránke www.trendy-mama.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.